Vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí

Měnící se společnost vyvolává potřebu měnit také obsah a pojetí vzdělávání. Přibývají nová témata, stará témata jsou kriticky přehodnocována, do vzdělávání jsou integrovány nové metody. Společnost vyžaduje od absolventů škol jiné kompetence, ke kterým je třeba v rámci vzdělávání směřovat. Vzdělávací soustava se proměňuje poměrně radikálně, což způsobuje velký tlak na učitele, na jejich profesní přípravu i další vzdělávání. Tyto nové výzvy je třeba reflektovat už při přípravě budoucích učitelů, o což se aktivně snažím.

Vzdělávání pedagogů se věnuji již několik let, během nichž jsem poznala mnoho inspirativních budoucích pedagogů i zkušených nadšených učitelů z praxe. V současné době se věnuji hlavně přípravě studentů učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství MŠ, kterou doplňuji vzděláváním pedagogů v rámci programů DVPP či programů celoživotního vzdělávání. K tématům, kterým se v rámci tohoto vzdělávání zabývám, patří dominantně problematika související s výukou českého jazyka na prvním stupni ZŠ, tedy teorie i didaktika českého jazyka, jazyková výchova v MŠ a čtenářská gramotnost. Kromě teoretických poznatků se snažím do výuky přenést také zkušenosti ze své vlastní školní praxe.

Zajímají mě nové trendy ve vzdělávání, které souvisí se zefektivňováním vzdělávání, a to zejména aktivizační prvky vzdělávání a v posledních letech také integrace moderních technologií do vzdělávání. Tomuto tématu se věnuji také v rámci několika projektů. V současné době spolupracuji na aktivitách vědeckovýzkumné laboratoře Digidoupě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se snaží konkretizovat novou výuky informatiky v praxi, prezentuje učitelům různé technologické nástroje a ukazuje možnosti jejich využití ve školách. Moderním technologiím jsem se v minulosti věnovala intenzivně z hlediska prevence kyber rizik jakožto spoluzakladatelka projektu E-Bezpečí, který se již od dob svého vzniku věnuje vzdělávání, prevenci a intervenci v oblasti kyberkriminality související s online komunikací (kyberšikana, kybergrooming, rizikové sdílení osobních údajů, phishing, hoaxy a další). 

 

Web Didaktika českého jazyka pro učitele 1. stupně ZŠ a MŠ

web didaktika

Webové stránky DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA byly původně vytvořeny jako didaktická podpora pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postupně byly rozšiřovány také o materiály pro studenty učitelství mateřských škol, ale v současné době jsou hojně navštěvovány a využívány také učiteli z praxe. Na stránkách najdete teoretické informace z oblasti obecné didaktiky a lingvistiky, ale také velké množství nejrůznějších materiálů pro školní praxi. Ať už jde o pomůcky, přípravy na vyučovací hodiny, či drobnější náměty na aktivity do školy i školky, nebo aktivity vhodné pro práci s integrovanými žáky

 

YouTube kanál Veronika Krejčí - Didaktický koutek

web didakticky koutek

Na YouTube kanálu DIDAKTICKÝ KOUTEK najdete celou řadu video návodů na to, jak učit český jazyk pomocí metody indukce. Indukce je jednou z poznávacích metod, která akcentuje samostatné poznávání a vyvozování nových poznatků žáky, díky čemuž se učí informace chápat a logicky zpracovávat, učení se stává nejen příjemnější, zábavnější, ale také efektivnější. Poznatky, ke kterým žáci dospějí samostatně dále dokáží mnohem jednodušeji aplikovat. Metoda indukce vede žáky k samostatnosti při učení a k sebevzdělávání.

Zkvalitňování vzdělávání žáků

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí

Součástí přípravy budoucích učitelů na vysokých školách by měla být kromě teoretické přípravy sestávající z detailního nastudování vědních oborů v rámci aprobací také kvalitní didaktická příprava, která učitele naučí teoretické poznatky didakticky transformovat. K této transformaci napomáhá také práce s různými materiály, které jsou žákům předkládány, ať už jde o pomůcky, přehledové listy, pracovní sešity nebo interaktivní aplikace. Na této stránce naleznete přehled materiálů, které jsem sama vytvářela. Mnohé z nich jsou k dispozici k volnému použití.

 

Pracovní sešity a zápisníky Malovaná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Malovaná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

Pracovní sešity a zápisníky jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Pracovní sešity obsahují částečně předvyplněné texty, do kterých žáci doplňují jen konkrétní termíny, zápisníky jsou určeny k dopisování celých zápisů. Do přípravy publikací jsem se pustila proto, že mi jako učiteli chyběl materiál, který by malým dětem dokázal názorněji představit jednotlivá historická období našich dějin. Obrázkových materiálů je velmi málo i v různých encyklopediích, dostupné obrázky jsou zase příliš složité. Nejprve jsem se tedy vydala cestou ilustrací, ke kterým později přibyly také texty, až vznikly nnávrhy jednoduchých zápisů. Díky částečně připraveným zápisům vzniká v hodinách vlastivědy větší prostor pro diskuzi, vysvětlování, a tedy lepší pochopení historických kontextů, což ilustrace dokreslují. Obrázky si mohou žáci vybarvovat, což je vede k přemýšlení na obsahem textů. Mohou podle nich vyvozovat informace a napomáhají také k fixaci učiva při domácí přípravě. Děti je mohou využívat i jako obrázkovou osnovu. Chybějící informace i celé zápisy mohou žáci doplňovat na základě diskuze s učitelem, po přečtení učebnicových textů či materiálů. Publikace vedou žáky k práci s informacemi, napomáhají rozvoji čtení s porozuměním a rozvíjí čtenářskou gramotnost. Pracovní sešity jsou díky minimalizaci psaní a vizualizaci informací pomocí obrázků vhodné také pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Publikace jsou doplněny také o časové osy, které zachycují všechna probíraná historická období. Pracovní sešity a zápisníky pro 4. ročník obsahují také deskovou hru určenou k procvičování učiva.

Pracovní sešity si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace malovana vlastiveda1 1publikace malovana vlastiveda1 2

publikace malovana vlastiveda2 1publikace malovana vlastiveda2 2 

 

Pracovní sešity Zábavná vlastivěda od pravěku po renesanci (pro 4. ročník ZŠ) a Zábavná vlastivěda od Bílé hory po současnost (pro 5. ročník ZŠ)

Pracovní sešity jsou určeny pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně pro období, kdy je probírána historická část vlastivědy. Volně navazují na pracovní sešity Malovaná vlastivěda, neboť zpracovávají tatáž historická období, avšak sešity na sobě nejsou závislé. V pracovních sešitech Zábavná vlastivěda je učivo zpracováno atraktivní formou vhodnou k procvičování a upevňování učiva. Jsou do nich zařazeny křížovky, šifry, slepé mapy, bludiště, čtvercové i bodové sítě a další hravé prvky. Aktivity podporují rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, logického a kritického myšlení, rozvíjí komunikační kompetence i orientaci v různých prostředích.

Pracovní sešity si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace zabavna vlastiveda1 1publikace zabavna vlastiveda1 2

publikace zabavna vlastiveda2 1publikace zabavna vlastiveda2 2

 

Pracovní sešit Detektiv Koumáček v Pohádkovém světě (pro 3. a 4. ročník ZŠ)

Pracovní sešit Detektiv Koumáček v Pohádkovém světě je určen žákům 3., případně 4. ročníku ZŠ. Zaměřuje se především na oblast komunikační a slohové výchovy, ale dotýká se také literární výchovy a čtenářské či informační gramotnosti. Pracovní sešit představuje systém aktivit, které se snaží ke komunikační a slohové výchově přistupovat koncepčně, tedy od rozvoje různých prekonceptů po seznamování s jednotlivými slohovými útvary a jejich využívání k řešení předložených úkolů. Z oblasti predispozic cílí úkoly na rozvoj zrakového a sluchového vnímání i rozvoj souvisejících kognitivních funkcí, na rozvoj logického myšlení a kreativity. V pracovním sešitu jsou zařazeny aktivity zaměřené na rozvoj všech klíčových kompetencí komunikační a slohové výchovy, které jsou požadovány v 1. období Rámcového programu pro základní vzdělávání, některé aktivity žáky připravují také na zvládnutí kompetencí deklarovaných ve 2. období RVP ZV. Pracovní sešit je doplněn o texty pohádek, které jsou dostupné online.

Publikace si můžete objednat ve Vydavatelství UP.

publikace detektiv koumacek1 1publikace detektiv koumacek1 2

 

Online testovací program Vševěd

Testovací online portál VŠEVĚD slouží k procvičování učiva z různých vzdělávacích předmětů formou jednoduchých testů. Vzhledem k tomu, že je každá odpověď vybavena také zdůvodněním správného řešení, lze tyto testíky využívat jako edukační nástroj při sebevzdělávání dětí. Využití si jistě najde nejen ve výuce ve školách, ale také při domácí přípravě žáků. Rodiče tak mohou mít jednoduchou kontrolu nad tím, jak na tom jejich děti se svými znalostmi a dovednostmi jsou. Vševěd je dostupný zdarma, je určený pro práci na počítači a na tabletu.

web vseved1web vseved2 

 

Aplikace Slovní druhy

Obsahově a návrhem funkční mechaniky jsem se podílela na vývoji aplikace SLOVNÍ DRUHY pro zařízení iPad.

aplikace slovni druhy


 

Přehledové listy do ČJ a M

Učivo českého jazyka a matematiky pro žáky 1. stupně ZŠ jsem zmapovala formou přehledových listů. Tyto přehledové listy jsou k dispozici přímo na tomto webu v záložce Publikace a další materiály, konkrétně zde pro ČJ a zde pro M.

pomucky prehledy cj       pomucky prehledy m

 

Modelové pomůcky pro výuku ČJ

Jedním z požadavků, které na přípravu žáků klade dnešní společnost, je větší zapojení žáků do vzdělávání, aktivizace žáků ve vzdělávání a jejich směřování k sebevzdělávání. Pokud chceme tento požadavek přenést do praxe, je třeba maximalizovat prostor, který žáci ve vyučování dostávají, a to už při vyvozování učiva. V současném školství je žákům předkládáno až příliš velké množství hotových informací, nad kterými nemusí příliš přemýšlet, jako učitelé pouze očekáváme jejich naučení. Pokud ale tento přístup změníme a vytvoříme žákům podmínky k tomu, aby v maximální míře informace objevovali sami, učení se stane nejen výrazně efektivnější, ale pro žáky také mnohem zajímavější a smysluplnější. Tuto potřebu zohledňují aktivizační metody, např. problémová metoda, experimentování nebo metoda indukce. Tyto metody však nemohou fungovat bez vytvoření vhodného edukačního prostředí a také bez přípravy učitelů na to, jak tyto metody do praxe přenést, což se snažím v rámci seminářů ukazovat také svým studentům, budoucím učitelům. Během své praxe v základním školství jsem vytvořila několik desítek pomůcek určených především pro vyvozování nových poznatků žáky pomocí indukce. Podstatou této metody je přechod od konkrétních jevů k obecným závěrům. Žáci pomocí pomůcek předložené výukové téma analyzují, zkoumají, zjištěné poznatky abstrahují, zobecňují a formulují pomocí vlastních pouček. To provádí většinou zcela samostatně za přihlížení učitele, který žáky v samostatném bádání pouze lehce usměrňuje. Pro takové postupy je třeba připravit pomůcky „na míru“.

pomucky cj

Internetová bezpečnost

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí

Projekt E-Bezpečí

V roce 2006 jsme s doc. Kamilem Kopeckým začali mapovat různé komunikační fenomény probíhající v rámci online komunikace. Prostředí internetu bylo v té době vzhledem k bezpečnosti silně neregulované, neboť nastavená bezpečností pravidla se týkala spíše zabezpečení hardwaru a softwaru, ale nepostihovala ochranu uživatelů, což se ve světě projevilo nárůstem různých patologických jevů v rámci online komunikace. K nejvážnějším problémům v té době patřila kyberšikana a kybergrooming, resp. sexuální predátoři na internetu. V našem prostředí tyto problémy naštěstí ještě nerezonovaly, ale už v té době jsme předpokládali, že je jen otázkou času, než se tyto trendy dostanou také k nám. Začali jsme se tedy intenzivně věnovat jejich studiu. Po sériích článků začal o toto téma narůstat zájem i v českém prostředí, což nás vedlo k založení projektu, který by se této problematice věnoval komplexněji. Tak vznikl v roce 2008 projekt E-Bezpečí.

Postupem času jsme teoretické bádání přenesli také do vzdělávání, začali jsme školit učitele, policisty, právníky, sociální pracovníky a další profesní specialisty, pořádali jsme besedy ve školách pro žáky i jejich rodiče. Kromě preventivních aktivit jsme se věnovali pravidelným výzkumům problematiky v českém prostředí (cílovou skupinou většiny výzkumů byli žáci ZŠ a studenti SŠ) a zřídili jsme také online poradnu Napiš nám.

Projekt E-Bezpečí byl v roce 2010 institucionálně zastřešen Univerzitou Palackého v Olomouci, kde se stal základním kamenem nově vzniklého Centra prevence rizikové virtuální komunikace. Další aktivity už tedy probíhaly pod touto záštitou.

I když jsem se zpočátku podílela na všech výše popsaných aktivitách, postupem času jsme se začala více zaměřovat právě na oblast vzdělávání. Připravovala jsem vzdělávací obsah, organizovala vzdělávací akce, které jsem z části také realizovala jako lektor, školila jsem nové lektory a připravovala nejrůznější publikace. Mnohé z těchto aktivit byly uskutečňovány zejména díky nejrůznějším projektům, ať už municipálních, krajských či dotovaných ministerstvy (MŠMT, MV ČR), a nebo ze zdrojů soukromých nadací (O2, Vodafone, Google, Seznam.cz a další). Tyto projekty jsem koordinovala a administrovala. Od svého vzniku prošlo našimi vzdělávacími aktivitami více než 60 000 žáků a přes 10 000 dospělých.

V době mého působení získal projekt E-Bezpečí několik významných ocenění. V roce 2009, tedy rok po svém vzniku, získalo E-Bezpečí 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR. O 6 let později se v této soutěži umístilo na místě 1. Projekt také získal cenu Významný projekt Olomouckého kraje.

V projektu E-Bezpečí jsem pracovala 10 let, až do roku 2018, kdy jsem cítila potřebu začít se profesně věnovat i jiným tématům.

 

Přehledové listy a skládanka Nebezpečné jevy 

Pro projekt E-Bezpečí jsem připravila přehledové listy shrnují podstatné informace k různým nebezpečným fenoménům jako je KYBERŠIKANA, KYBERGROOMINGSTALKING A KYBERSTALKING a HOAXING.

Skládanka NEBEZPEČNÉ JEVY SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM INTERNETU A MOBILNÍCH TELEFONŮ je stručným přehledem těchto jevů.

bezpecnost prehledy2    bezpecnost skladanka2


 

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

Příručku PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU jsem věnovala rodičům, kteří jsou nejdůležitějším článkem každé prevence. Představuje nejpodstatnější informace, jež by měli rodiče vědět, i způsob, jak s nimi seznamovat děti.

bezpecnost pravidla

 

Rizika virtuální komunikace

Stala jsem se také spoluautorem příručky RIZIKA VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE, která je určena učitelům a rodičům. Tato publikace se věnuje kyberšikaně a kybergroomingu.

bezpecnost rizika virtualni komunikace

 

Výzkumné zprávy

Nebezpečí elektronické komunikace

Nebezpečí elektronické komunikace 2

Nebezpečí internetové komunikace IV

publikace nebezpeci internetove komunikace4

Podpora zavádění technologií do škol

Kategorie: Aktivity Zveřejněno: neděle 21. listopad 2021 Napsal Veronika Krejčí

Nejrůznější technologické nástroje, které jsme se naučili používat v běžném životě, mají potenciál zkvalitňovat také vzdělávání. Ostatně pokud se nestanou součástí vzdělávání, bude školství za reálným životem vždy pokulhávat. Ve školách učíme děti pracovat s mapou, vyhledávat a ověřovat informace ve slovnících a encyklopediích. To je samozřejmě v pořádku, ale kdo z nás takto postupuje i mimo školu? Většina z nás se snaží najít tu nejjednodušší a nejrychlejší cestu, tedy cestu nejefektivnější, která obvykle směřuje k nějakému internetovému nástroji. Ne všichni učitelé tento trend zachytili a dokázali přenést do školské praxe, a tak jejich žáků nezbývá než se s těmito nástroji naučit pracovat na vlastní pěst, zatímco ze školy si odnáší dojem, že věci, které se učí, jsou jim mnohdy k ničemu. Přitom stačí jen změnit úhel pohledu učitelů a vyvést je ze zajetých kolejí. Možnosti efektivního propojování moderních technologií se vzdělávacím obsahem mě zajímá dlouhodobě. Snažila jsem se o to jak během své školní praxe, tak se o to snažím nyní při přípravě budoucích učitelů na vysoké škole.

 

Projekt O2 Chytrá škola a online testovací portál Vševěd

web chytra skola

Některé z aktivit souvisejících s integrací nových technologií do vzdělávání jsem realizovala v rámci projektu 02 CHYTRÁ ŠKOLA podpořeného Nadací O2, který jsem sama vedla. V rámci projektu byl mimo jiné vytvořen testovací online portál VŠEVĚD, který slouží nejen k ověřování znalostí žáků z nejrůznějších oblastí vzdělávacího obsahu základní školy, ale je také nástrojem edukačním, protože díky výkladu problematiky pomáhá s vysvětlením učiva. Kromě tvorby této testovací platformy jsme se v projektu O2 Chytrá škola zaměřovali také na vzdělávání v oblasti ICT bezpečnosti, které se týkalo pedagogů, žáků i jejich rodičů, učitele se seznamovali s novými ICT možnostmi, které se potom učili používat v praxi. Jednou z aktivit byla také implementace nových technologií do školního vzdělávání. Žáci se v rámci projektu učili programovat jednoduché roboty, seznámili se se světem virtuální i rozšířené reality, objevili kouzlo virtuálních laserových klávesnic atd. Do projektu O2 Chytrá škola jsem se zapojili jako škola pilotní, díky čemuž jsme se mohli podílet na nastavování projektových podmínek pro ostatní školy v ČR, které se tohoto projektu mohly zúčastnit později.

web vseved1web vseved2

 

Aplikace Slovní druhy

Obsahově a návrhem funkční mechaniky jsem se podílela na vývoji aplikace SLOVNÍ DRUHY pro zařízení iPad.

aplikace slovni druhy

 

Pohled na technologie ve vzdělávání ale není černobílý a je třeba vnímat také různé problematické aspekty, které s jejich používáním souvisí. V rámci VŠ přípravy budoucích učitelů proto zároveň upozorňujeme na to, že moderní technologie mají své místo jen někde, a ne vždy je jejich využití nutné nebo vhodné. Jejich místo je obvykle tam, kde přináší do vzdělávání nějakou přidanou hodnotu. Například interaktivní encyklopedie pro tablety, které spojují kvality tištěné publikace s animacemi, videi, 3d objekty, hudbou a dalšími mají potenciál prezentovat určité téma mnohem plastičtěji než tištěná encyklopedie. Různé simulátory prostředí, které nabízí 3d brýle umožňují získat autentický zážitek z míst, kam bychom se nemohli v reálném světě dostat. Můžete se procházet vesmírnou stanicí ISS, zaplavat si s 30metrovým plejtvákem, nebezpečným bílým žralokem či před 70 miliony let vymřelým mosasaurem. Různé typy online cvičení podporují sebevzdělávání žáků a jsou efektivním nástrojem domácí přípravy žáků. V rámci vyučování jsou nástrojem nejen motivace žáků k práci, ale hlavně také větší diferenciace tříd, díky kterým mohou učitelé s konkrétními žáky či celými skupinami pracovat mnohem individuálněji a věnovat se jim dle jejich potřeb. Výše uvedenými příklady se snažím předestřít, že technologie mají ve vzdělávání své oprávněné místo, ale rozhodně by neměly dominovat, protože kvalitní vzdělávání je a vždy bude výsadou kvalitních učitelů. 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti nových technologií, výroba materiálů pro školní praxi

Nová výuka informatiky, která vychází z nové strategie vzdělávání (Strategie 2030), s sebou ale přináší také potřebu zapojit do vzdělávání technologie, které nemají jen potenciál práce s informacemi. Tyto technologie mají sloužit zejména k výuce programování (např. Bee-Boti, Blue-Boti apod., Ozoboti, Cozmo aj.), 3d tisku (3d pera, 3d tiskárny) atd. Jejich integrace do vzdělávání bude výrazně komplikovanější už proto, že nejsou tak známé a učitelé s nimi často nemají vůbec žádné zkušenosti. V rámci vědeckovýzkumné laboratoře Digidoupě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se podílím na vzdělávání pedagogů v oblasti nových IT nástrojů a jejich edukačních možností a vytvářím materiály přímo do výuky.

pomucky digi cj

pomucky digi m 


 

Kniha Moderní technologie ve výuce

Autorsky jsem se podílela na vydání publikace MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE, která si dala za cíl zmapovat některé technologie vhodné do výuky na ZŠ a SŠ, ale prezentuje také konkrétní náměty, jak tyto technologie ve vyučování využít. Publikace získala Cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci i Cenu rektora Univerzity Palackého v Olomouci.

technologie moderni technologie ve vyuce2

Nejčtenější na blogu